ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij daarvan op enig punt uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De koper heeft door een overeenkomst met ons bedrijf afstand gedaan van beroep op andere voorwaarden. Ook indien in de voorwaarden van de koper een bepaling van gelijke strekking is opgenomen, hebben deze voorwaarden te allen tijde voorrang boven eventuele voorwaarden van de koper.

2. OFFERTES
Alle door ons bedrijf gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. Ons bedrijf is eerst gebonden, nadat ons bedrijf een opdracht of order definitief schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, die van de eerst genoemde opdracht of order afwijken, zijn eveneens geldig, indien deze schriftelijk door ons bedrijf zijn bevestigd. De verstrekte informatie blijft eigendom van ons bedrijf en mag door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven.

3. PRIJZEN
Voor leveringen binnen Nederland zijn alle prijzen exclusief BTW. De prijzen op offerte´s zijn gebaseerd op alle in/externe kostprijsfactoren. Wettelijke toegelaten prijswijzigingen van meer dan 2% worden voorbehouden. Aan de prijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

4. LEVERING EN LEVERTIJD
Leverantie binnen Nederland geschiedt franco huis. Orderwaarden beneden de honderd euro worden verhoogd met 10% voor vracht en administratiekosten. Express zendingen worden belast met de extra kosten uitgaand boven de normale kosten van een vergelijkbare zending. Levertijden gelden bij benadering, overschrijding geeft de koper nimmer recht op ontbinding of schadevergoeding of beiden.

5. BETALINGEN
Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden tenzij anders overeengekomen. Ondanks eventuele klachten over gebreken van de levering is de koper tot betaling verplicht op de daartoe aangewezen bankrekening. Ons bedrijf is gerechtigd, een koper die het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, vanaf de vervaldag over dat bedrag een rente in rekening te brengen gelijk aan het wisseldisconto van de Nederlandse Bank. Indien door ons bedrijf bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, komen de daaraan verbonden gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten waaronder inbegrepen die van juridische bijstand in welke vorm dan ook, ten laste van de koper. De koper is niet gerechtigd tot het terugzenden van goederen, tenzij ons bedrijf daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend.

6. RECLAMES
Reclames/klachten dienen binnen 3 dagen na levering door ons bedrijf ontvangen te zijn. Retournering alleen met voorafgaande toestemming van ons bedrijf. Indien ons bedrijf een gebrek bewezen acht, zal zij de keuze maken, het ondeugdelijke materiaal te vervangen of de koper crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de koper verschuldigde prijs voor dat materiaal. Ons bedrijf is in geen geval gehouden tot meer of andere schadevergoeding dan hierboven genoemd.

7. GARANTIE
Ons bedrijf garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het geleverde, tot 12 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. Bij garantiewerk buiten ons bedrijf kunnen extra kosten worden berekend, bijvoorbeeld reis-, verblijf-, beproevingskosten e.d. De garantie vervalt indien de koper de goederen onjuist heeft gebruikt c.q. heeft gerepareerd of laten repareren.

8. OVERMACHT
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan de schuld van ons bedrijf te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor nakoming van een verplichting van ons bedrijf al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt. In zo´n geval heeft ons bedrijf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in overleg met de koper een regeling te treffen.

9. AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen is ons bedrijf niet gehouden tot enige vergoeding van schade. De aansprakelijkheid van ons bedrijf wordt mede beoordeeld op grond van een eventuele aansprakelijkheidsverzekering en is beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde. Voor het overige vrijwaart de koper ons bedrijf tegen iedere vordering tot schadevergoeding, ongeacht de oorzaak.

10. RETENTIERECHT
Ons bedrijf heeft recht van terughoudendheid op goederen zolang de koper zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het risico van de goederen berust bij de koper.

11. SLOTBEPALING
Op alle met ons bedrijf gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventueel uit de overeenkomst met ons bedrijf voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan het oordeel van een bevoegde Nederlandse rechter, tenzij ons bedrijf anders verkiest.

Van Leeuwen Signalering

Vindt u persoonlijke service & advies belangrijk bij uw aankoop? Dan bent u bij Van Leeuwen Signalering op het juiste adres. De persoonlijke service en advies die wij bieden wordt door vele klanten als zeer prettig ervaren. De lange termijn relatie staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.

© 2021 Van Leeuwen Signalering Woerden – Realisatie & Design OnlineCreators